Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika – co możesz zyskać?

W Polsce nadal jest za niskie zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, wynika to ze zwykłej ludzkiej ignorancji oraz ukrytych w społeczeństwie stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne wielokrotnie nie tylko skuteczniej pracują, ale również z ich zatrudnienia właściciele firm mogą czerpać niepodważalne korzyści. Wystarczy jedynie w odpowiedni sposób dostosować miejsce pracy dla taki osób – np. montując w odpowiednich miejscach uchwyty dla niepełnosprawnych czy likwidując progi.

Przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – uchwyty dla niepełnosprawnych i nie tylko

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – zatrudnienie niepełnosprawnych przez minimum 6 miesięcy (przy wcześniejszym podpisaniu umowy ze starostą, ponieważ zwrotowi nie podlegają koszta poniesione przed dniem jej zawarcia), może dawać możliwość ubiegania się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy – pracodawca, który zatrudnia osobę z niepełnosprawnością przez minimum 36 miesięcy, może uzyskać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie tworzonych (stosowanie do potrzeb uwarunkowanych ich niepełnosprawnością) lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób. Refundacja obejmuje, na przykład adaptacji pomieszczeń zakładu pracy (uchwyty dla niepełnosprawnych, likwidacja progów) do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zatrudnienia pracownika pomagającego zatrudnionej osobie niepełnosprawnej. Pracodawca ubiegający się o wyżej wymienioną refundację powinien złożyć wniosek do starosty odpowiedniego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie wynagrodzeń a zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Czasem pracodawca może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Z takiego dofinansowania może skorzystać:

  • Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągającemu wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości minimum 6%;
  • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
  • Pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników.

Przy czym pracodawca nie może mieć zaległych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Właściciele firm otrzymują dofinansowanie na pracowników, którzy są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, którą prowadzi Fundusz, wykorzystując numery NIP i PESEL, jak i informacje przekazywane drogą elektroniczną do funduszu ora na osoby z niepełnosprawnością, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.

  • Dofinansowanie wypłacane jest każdego miesiąca, a jego kwota w przypadku zakładu pracy chronionej może wynosić:
  • 130% najniższego wynagrodzenia w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 11% najniższego wynagrodzenia w przypadku osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 50% najniższego wynagrodzenia w przypadku osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

W przypadku pracodawców zatrudniających minimum 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz osiągających wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w wysokości minimum 6%, jak i pracodawców zatrudniających mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, kwota dofinansowania jest równa:

  • 90% z kwoty uzyskanej w przypadku zakładu pracy chronionej – osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z epilepsją oraz osoby niewidome.
  • 70% z kwoty uzyskanej w przypadku zakładu pracy chronionej.

Co więcej, pracodawca, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnością, może w deklaracji rozliczeniowej składanej do ZUS-u zaznaczyć odpowiedni kod i wpisać kwoty ubezpieczenia osób z niepełnosprawnością finansowane przez PFRON lub budżet państwa, co odciąża pracodawcę, ponieważ sam nie ma już obowiązku uiszczania powyższych kwot na rzecz ZUS.